Gå till innehåll

NT-rådet avger rekommendationer för ny medicinteknik

Publicerad

Landstingen önskar ökad samverkan

SKL genomförde under 2016 en förstudie för att utreda landstingens behov av att samverka kring införande av ny medicinteknik. Resultatet av förstudien visar att det finns ett önskemål hos landstingen att stärka sin samverkan inom detta område. Redan 2013, när den nationella processen för ordnat införande av nya läkemedel utvecklades, fanns en ambition om att i processen på sikt även inkludera medicinteknik. TLV har sedan 2013 genomfört hälsoekonomiska värderingar av medicintekniska produkter till stöd för landstingen inom ramen för sitt medicinteknikuppdrag.

Försöksverksamhet under 2017

Styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel och landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverk har ställt sig bakom att under 2017 genomföra en försöksverksamhet som innebär att NT-rådet får ett utökat uppdrag att yttra sig om medicintekniska produkter och metoder. Aktuella produkter är sådana som genomgår en hälsoekonomisk värdering inom ramen för TLV:s medicinteknikuppdrag. Det första ärendet gäller kontinuerliga glukosmätare vid diabetes. NT-rådet kommer även att yttra sig angående en produkt inom cancerområdet som är under utvärdering av TLV. NT-rådet kommer att ha en dialog med nationella programråd och vårdprogramgrupper när dessa ärenden bereds.

Senast ändrad