Gå till innehåll

Nationellt införande av medicintekniska produkter

Publicerad

Det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, är en expertgrupp som ger nationella rekommendationer om användning av vissa nya medicintekniska produkter. Målet är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medicintekniska produkter.

Nu finns rekommendationer från MTP-rådet på Janusinfo.

Rådets ledamöter är nominerade av samverkansregionerna för hälso- och sjukvård och är utsedda av nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, som rådet också rapporterar till.

I likhet med NT-rådet beslutar MTP-rådet om rekommendationer grundat på den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården. Regionernas samverkansmodell för medicinteknik koordineras och förvaltas av SKR på uppdrag av samtliga regioner och arbetet sker i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Uppgifter för MTP-rådet:

  • Besluta om en medicinteknisk produkt ska införas gemensamt i den nationella processen för ordnat införande, baserat på horisontspaning eller efter synpunkter från regionerna. I detta ingår att bestämma om det behövs nationella rutiner för införande och uppföljning.
  • Beställa eller initiera hälsoekonomiska analyser, HTA-analyser och annan värdering och uppföljning hos berörda myndigheter, regionernas HTA-enheter och övriga funktioner inom regionernas system för kunskapsstyrning.
  • Avge en rekommendation för det urval av medicintekniska produkter som beslutas ingå i processen för nationellt ordnat införande.
  • Ha dialog med nationella programområden och andra relevanta nätverk som har specialistkunskap inför utfärdande av en rekommendation samt rörande införande och uppföljning.
  • Kommunicera uppföljningsresultat och baserat på detta ta ställning till om produkten anses införd och kan överlämnas till ordinarie verksamhet, eller om ytterligare uppföljning eller uppdatering av rekommendation krävs.
  • Bistå upphandlingsverksamheterna via upphandlingsfunktionen i frågor gällande betalningsvilja och etiska överväganden i samband med upphandling inför att rekommendationer beslutas.

Kontaktuppgifter

Ordförande: Jan Liliemark, jan.liliemark@sbu.se
Koordinator: Sofia Medin, sofia.medin@skr.se

Senast ändrad