Gå till innehåll

Tips på medicinteknik för lung- eller kolorektalcancer

Publicerad

Just nu genomför Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) en temaspaning som gäller nya medicintekniska produkter för diagnostisering eller behandling av kolorektalcancer eller lungcancer. Temaspaningen görs på beställning av Medicintekniska produktrådets (MTP-rådet) beredningsgrupp.

Temaspaning görs i syfte att i ett tidigt skede identifiera nya, innovativa medicintekniska produkter som kan komma att bli viktiga inom hälso- och sjukvården. Det kan handla om forsknings- och utvecklingsprojekt, pågående kliniska studier eller nya CE-märkta produkter. TLV bedriver temaspaningen i samarbete med MTP-rådets beredningsgrupp inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Genom spaningen får MTP-rådet information och en lägesbild över vilka produkter och projekt som kan vara av intresse för framtida användning i hälso- och sjukvården.

– Temaspaning är en viktig del i vårt arbete och ett sätt att skaffa oss en överblick av vad som är på gång inom ett visst område. Produkter som bedöms intressanta kan i slutänden bli föremål för en rekommendation för breddinförande i vården, säger Sofia Medin på SKR och samordnare i MTP-rådet.

Alla är välkomna att skicka in tips. Det kan vara branschorganisationer, vårdgivare, företag, högskolor, patientföreningar. Senast den 22 november 2022 vill TLV ha in förslagen.

Senast ändrad