Gå till innehåll

Rekommendationer från MTP-rådet – avvakta införande av robotsystem för knä- och höftkirurgi och ryggkirurgi

Publicerad

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har utfärdat två nya rekommendationer till regionerna om att avvakta med införande av robotsystem för knä- och höftkirurgi och för ryggkirurgi.

Frågan om att börja utföra knä- och höftkirurgi respektive ryggkirurgi med robotsystem har väckts i regionerna. Men hittills har systemen inte utvärderats. För att MTP-rådet ska kunna göra en bedömning av produkternas värde med hänvisning till den etiska plattformen för prioritering behöver en hälsoekonomisk värdering genomföras. MTP-rådet kommer att beställa sådana värderingar från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Först när värderingarna är gjorda kan MTP-rådet göra en sammanvägd bedömning och avge slutgiltiga rekommendationer. Fram till dess rekommenderas regionerna att avvakta med införande.

– Eftersom vi vet att det finns ett intresse i regionerna att använda robotsystem, men att kostnaderna är höga och nyttan ännu inte är klarlagd, så känns produktområdet angeläget att utvärdera och därför kommer vi nu med den här avvakta-rekommendationen. När TLV:s hälsoekonomiska värdering är klar kommer vi att göra en ny bedömning, säger Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet.

MTP-rådet ingår i regionernas samverkansmodell för medicinteknik inom det nationella systemet för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.

Rekommendationer

Om robotsystemen

Robotsystemen programmeras med patientdata baserat på röntgenbilder för den aktuella patienten. Under operationen används en robotarm som hjälper kirurgen att utföra implantatkirurgi genom mindre snitt med mindre vävnadsskada. Ortopedkirurgen styr armen men vinklar, djup och lägen guidas av roboten och kirurgen kan inte operera utanför de planerade värdena. Robotsystemet möjliggör en noggrann preoperativ planering som sedan med stor precision överförs till själva operationstillfället.

Senast ändrad