Gå till innehåll

Utvärdering av produkt för behandling av tremor

Publicerad

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att göra en hälsoekonomisk utvärdering av en produkt för behandling av tremor (skakningar) hos patienter med essentiell tremor och Parkinsons sjukdom, där läkemedelsbehandling ger otillräcklig symtomlindring. Utvärderingen är ett steg i processen för eventuell rekommendation om ordnat införande i vården.

Produkten som ska utvärderas heter Exablate Neuro och ger högfokuserat ultraljud till djupt liggande kärnor i hjärnan. Enheten är en hjälmkonstruktion som monteras i en vanlig MR-kamera. Ultraljudsbehandlingen styrs med hjälp av MR-bilder i realtid, vilket bidrar till hög precision.

Idag kan patienter med essentiell tremor eller Parkinsons sjukdom, där läkemedelsbehandling ger otillräcklig minskning av tremorn, i vissa fall erbjudas djup hjärnstimulering (DBS, Deep Brain Stimulation). Djup hjärnstimulering är invasiv, reversibel och behandlar samma område i hjärnan som Exablate Neuro, men använder i stället inopererade elektriska kablar. Denna behandling lämpar sig dock inte för alla. Förhoppningen med Exablate Neuro är att fler patienter än idag skulle få bra symtomlindring av sin tremor. Detta stöds av resultaten i en aktuell HTA-rapport (Health Technology Assessment report) från HTA syd om fokuserad ultraljudsbehandling vid tremor.

Produkten finns ännu inte Sverige. I till exempel Region Skåne skickas patienter i vissa fall till Danmark och Tyskland för behandling med Exablate Neuro. För att utreda nyttan i relation till kostnaden görs nu en hälsoekonomisk bedömning.

– TLV kommer nu att utvärdera produkten utifrån hälsoekonomi och när vi får resultatet kommer det att bli en del av underlaget till ett eventuellt beslut om en rekommendation för införande i vården, säger Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet.

MTP-rådet är en del av regionernas samverkansmodell för medicinteknik och ingår i nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik.

Senast ändrad