Gå till innehåll

Frågor och svar

Publicerad

Hur ska regionerna förhålla sig till Socialstyrelsen nationella riktlinje om autism och ADHD från mars 2024 där det framgår att regionerna kan erbjuda tyngdtäcken för vuxna vid sömnbesvär?

I MTP-rådets uppdrag ligger att se till att vårdens medel går till produkter som tydligt visar att de gör nytta för patienten. Därför ligger MTP-rådets rekommendation fast.

Socialstyrelsens rekommendation av tyngdtäcken för vuxna är baserad på ett så kallat konsensusutlåtande. Det innebär att Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av att använda tyngdtäcken genom att tillfråga en konsensuspanel, bestående av yrkesverksamma personer med erfarenhet av adhd eller autism och där majoriteten uttalat sig positivt till användning av tyngdtäcken när annat stöd inte gett effekt. Men Socialstyrelsen säger också att: ”Det saknas studier för att bedöma effekten av tyngdtäcke på total sömntid, sömnkvalitet, insomningstid, kärnsymtom, livskvalitet och funktion vid insomni och otillräcklig effekt av stöd för goda sömnvanor hos vuxna med autism.”

MTP-rådet säger också i sin rekommendation att det finns viss beprövad erfarenhet av användning av tyngdtäcken för behandling av sömnproblem, men då detta inte kunnat bekräftats med objektiva mätningar av effekt på sömn i vetenskapliga studier, går det inte att basera en rekommendation på enbart den erfarenheten.

MTP-rådet vill dock förtydliga att rekommendationen gäller finansiering med offentliga medel, inte användningen av tyngdtäcken i sig. För de individer som upplever att produkten fungerar väl kan egenfinansiering vara lämplig. Finansiering med offentliga med kan emellertid ske inom ramen för vetenskapliga studier.

Vad gäller för tyngdtäcke till barn med autism, adhd och insomni

Här går Socialstyrelsen på MTP-rådets linje och säger att tyngdtäcke kan användas inom ramen för forskning och utveckling. Det vetenskapliga underlaget på området är idag otillräckligt.

Varför avråder MTP-rådet från användandet av tyngdtäcken?

MTP-rådet har tagit del av de vetenskapliga studier som finns på området och bedömer att det idag inte finns något vetenskapligt stöd för att tyngdtäcken har någon tydlig patientnytta. Tyngdtäcken är dessutom en kostsam produkt för regionerna. Bara i Region Stockholm uppgick den totala kostnaden till 35 miljoner kronor årligen, vilket gjorde tyngdtäcken till ett av de tio dyraste hjälpmedlen i regionen.

Rekommendationen för tyngdtäcken har uppdaterats, vad innebär det?

Det innebär att MTP-rådet bett SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) att göra en ny genomgång av tillgängliga studier på området. Genomgången visar att det inte finns någon nytillkommen vetenskaplig studie som ändrar på slutsatsen att tyngdtäcken har någon tydlig effekt på sömnsvårigheter. Rådets ursprungliga rekommendation om att avråda regionerna från att subventionera tyngdtäcken gäller alltså fortfarande.

Kommer MTP-rådet fortsätta att bevaka området?

Ja, vi ser regelbundet över våra rekommendationer och skulle det i samband med kommande översyner hittas nya studier som visar på andra resultat kommer vi givetvis att uppdatera rekommendationen i linje med vad vetenskapen visar.

Varifrån kommer initiativet till rekommendationen?

Flera regioner, HTA-enheter (Health Technology Assessment) och hjälpmedelschefsnätverket har lyft frågan och bett MTP-rådet ge en rekommendation.

Hur används tyngdtäcken idag?

Tyngdtäcken används oftast inom psykiatrin vid sömnsvårigheter, till exempel vid behandling av unga med neuropsykiatriska diagnoser, men även inom demensvården. Det är också dessa grupper som studerats.

Bör man inte använda tyngdtäcken?

Tyngdtäcken kan självklart användas för dem som tycker det är bra och vid behov hantera användningen som egenvård. Men förskrivning ska inte finansieras via skattemedel eftersom täckena inte uppvisar tydlig patientnytta.

Kan finansiering ske på annat sätt?

Tyngdtäcken kan finansieras av regionerna om syftet är att de ska användas i studier. Men individer som tycker att de mår bra av att använda tyngdtäcke kan givetvis inhandla det själva i butik. Det finns ett stort utbud i handeln idag.

För mer information:
Jan Liliemark, ordförande MTP-rådet
jan.liliemark@skr.se

Senast ändrad