Gå till innehåll

MTP-rådet

Det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, är en beslutsgrupp med representanter från sex samverkansregioner för hälso- och sjukvård. MTP-rådet ger rekommendationer om ordnat införande och användning av medicintekniska produkter.

MTP-rådets syfte är att vara samlad företrädare för regionerna i komplexa beslutssituationer vid introduktion av främst nya och ekonomiskt utmanande medicintekniska produkter, men även i vissa fall gällande utfasning av äldre produkter som inte medför relevant patientnytta.

Den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, NSG LMMT, är uppdragsgivare för MTP-rådet. Samverkansgruppen utser ledamöter i MTP-rådet utifrån nomineringar från samverkansregionerna för hälso- och sjukvård.

Uppdrag

MTP-rådet ska stötta alla regioner i frågor kring användning av nyare medicintekniska produkter för att möjliggöra en jämlik vård för patienter i hela landet.

MTP-rådet ska avlämna rekommendationer utifrån principerna i den av riksdagens beslutade etiska plattform för prioriteringar i hälso- och sjukvården. MTP-rådets rutiner och arbetssätt ska präglas av förutsägbarhet och transparens, så att hälso- och sjukvård, företag och patienter vet hur och när och enligt vilka principer MTP-rådet fattar rekommendationsbeslut.

En rekommendation från MTP-rådet ska vara starkt vägledande för hanteringen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

MTP-rådets ledamöter

Ordförande: Ulrica Fjärstedt, sjukhusingenjör, sektionschef medicinsk teknik Region Uppsala, Samverkansregion Mellansverige.

Koordinator: Sofia Medin, civilingenjör, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Annkristin Svensbergh, leg läkare, sjukhuschef Länssjukhuset i Kalmar, Region Kalmar, Sydöstra samverkansregionen.

Joachim Lundahl, medicinskt ledningsansvarig läkare, Medicinsk Diagnostik Karolinska, Samverkansregion Stockholm Gotland.

Mia Isacson, leg. arbetsterapeut, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen, Västra samverkansregionen.

Göran Eriksson, civilingenjör, medicinteknisk strateg, Region Norrbotten, Norra samverkansregionen.

Ulrika Sandberg, civilingenjör medicinsk teknik, verksamhetschef Medicinsk Fysik och Teknik, Region Kronoberg, Södra samverkansregionen.

Oscar Axmon, leg läkare, civilingenjör, Region Örebro, samverkansregion Mellansverige.

Gustav Tinghög, hälsoekonom, professor, Linköpings universitet.

Erik Gustavsson, universitetslektor, Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet.