Gå till innehåll

Horisontspaning

Horisontspaning är ett samlingsnamn för det arbete som utförs i syfte att identifiera nya medicintekniska produkter och utvecklingstrender som kan vara relevanta för nationellt ordnat införande. För att vara aktuella för nationellt ordnat införande bör produkterna ännu inte vara breddinförda i svensk sjukvård och det ska finnas ett värde i ett regiongemensamt agerande.

Arbetet med horisontspaning utförs i samarbete mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Nationella programområden, NPO, regionernas nätverk och företag. MTP-rådets beredningsgrupp ansvarar för horisontspaningen samt urval och beredning av de produkter som identifieras.

Internationell spaning

TLV bevakar regelbundet vad som publiceras av motsvarande myndigheter i några utvalda länder. TLV har valt att i första hand fokusera på publikationer från brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE), kanadensiska Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) respektive amerikanska Food and Drug Administration (FDA). TLV kan också hämta information om nya medicintekniska produkter genom nyhetsbrev samt genom kontakt med branschorganisationer, patientorganisationer och företag.

Temaspaning

TLV genomför tillsammans med MTP-rådets beredningsgrupp tematiska spaningar inom specifika områden. Syftet med temaspaning är att identifiera medicintekniska produkter inom ett specifikt område som till exempel präglas av hög sjukdomsbörda, höga kostnader inom vården eller är teknikintensivt. Det kan även röra områden där regionerna har ett efterfrågat behov av nya lösningar.

Dialog med Nationella Programområden (NPO)

Beredningsgruppen för kontinuerligt dialog med kunskapsstyrningens Nationella Programområden i syfte att få tips och samla in kunskap om produkter och aktuella områden för temaspaningar.

Tipsa oss om produkter!

MTP-rådets beredningsgrupp tar gärna emot tips på medicintekniska produkter som skulle kunna vara relevanta för nationellt ordnat införande.